Beste ouders en gymnast,

Je dochter/zoon of jij zelf bent lid van vzw Turnkring Geluwe

We zouden als bestuur willen dat volgende afspraken strikt worden nageleefd:

 • Door de betaling van het lidgeld aan vzw Turnkring Geluwe is men aangesloten bij de turnkring en kan men de lessenreeksen volgen. De verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen in het lidgeld en dekt alle activiteiten georganiseerd door of via Turnkring Geluwe. Daarom verwachten we dat het lidgeld wordt betaald voor 30 oktober. Daarna kan niet meer ingeschreven worden. Voor gymnasten die later op het jaar toch wensen in te schrijven kan dit nog uitsluitend in de maand januari. Wie niet tijdig ingeschreven is kan de lessen niet verder volgen. Wie niet betaald heeft, is niet verzekerd.
 • Wie op vrijwillige basis stopt met turnen tijdens het jaar, kan zijn inschrijvingsgeld niet terugvorderen. We vragen een jaarengagement van iedere gymnast.
 • Nieuwe gymnasten kunnen deelnemen aan 2 proeflessen, daarna wordt er definitief ingeschreven.
 • De gymnasten zijn 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig. De gymnasten volgen de richtlijnen van de trainers en verzamelen op de plaats, die door de trainers, wordt aangeduid.
 • Voor het omkleden worden kleedkamers ter beschikking gesteld.
 • Iedereen is in short of lange trainingsbroek + T-shirt of maillot
 • De gymnasten zorgen ervoor dat de zaal en de kleedkamers proper blijven. Lege flesjes, blikjes, snoeppapiertjes, .. worden in een vuilnisbak gedeponeerd. Eten in de zaal is niet toegelaten. De gymnasten mogen alleen water in niet breekbare verpakking meenemen naar de zaal.
 • Tijdens de training werken we goed en luisteren we aandachtig naar de trainer.
 • Als je vroeger weg moet dan komt één van de ouders dit zeggen tegen de trainer of wordt er een briefje afgegeven.
 • Gymnasten lopen niet zomaar weg zonder de trainer te verwittigen.
 • Na de les help je de trainers bij het opruimen van het materiaal. Dan pas mag de gymnast naar de ouders of naar huis.
 • Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten te spelen op de toestellen geplaatst in de berging, de gang of in de zaal buiten de lesuren.
 • Eveneens om veiligheidsredenen is het dragen van armbanden, uurwerken, juwelen, ... niet toegelaten tijdens de lessen. Lange haren moeten samengebonden worden.
 • Verloren voorwerpen kunnen afgehaald worden bij de zaalwachter of trainer. Gelieve de kledij te naamtekenen.
 • De turnkring is niet verantwoordelijke voor diefstallen. Waardevolle voorwerpen laat je dus beter thuis.
 • Pesten of onsportief gedrag kan niet bij Turnkring Geluwe. Indien gymnasten of hun ouders problemen ervaren, kunnen zij dit aankaarten bij de hoofdtrainer van de groep of bij één van de bestuursleden.
 • Wanneer een gymnast elke les opnieuw storend gedrag vertoont, dan zal hij/zij uit de groep geweerd worden.
 • De adresgegevens worden opgeslagen in een elektronisch bestand. De aangesloten leden of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen de opgeslagen gegevens raadplegen en er eventueel wijzigingen in laten aanbrengen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de activiteiten van Turnkring Geluwe. Ze worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 • Op grond van de Privacywet vragen we de toestemming om foto’s van de gymnast te mogen nemen en te mogen publiceren op onze website. Indien je hiertoe geen toestemming wenst te geven, gelieve dit per schrijven te laten weten aan het bestuur.

Het bestuur en de trainers hopen dat dit zal resulteren in een prachtige samenwerking!

---------------------------------------------------------------------------------------

Beste trainer,

Je bent trainer van vzw Turnkring Geluwe.

We zouden als bestuur willen dat volgende afspraken strikt worden nageleefd:

 • De turnles wordt steeds in sportkledij gegevens.
 • Je bent minstens 5 à 10 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig en je begint steeds met het klaarzetten van het materiaal.
 • Je zorgt ervoor dat je zo weinig mogelijk vervanging nodig hebt. Indien je vervanging nodig hebt, zorg je er zelf voor en verwittig je je medetrainers. Je wacht niet tot de laatste dag om vervanging te zoeken.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn en je geen vervanging vindt, kan de les alleen maar afgelast worden na overleg met het bestuur.
 • De lessen worden met een positieve ingesteldheid gegeven (je staat bij de toestellen om te helpen, handen uit de zakken, gsm berg je op, lang haar wordt samengebonden, ...)
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor jullie gsm, mocht er iets mee gebeuren (schade, diefstal).
 • Er wordt niet meegeturnd tijdens het lesgeven, voortonen mag wel.
 • Niet-leden turnen niet mee en zijn niet aanwezig in de zaal (behalve tijdens de proeflessen).
 • Iedereen moet respect hebben voor de andere en kan niet zomaar zijn eigen zin doen. We zijn een grote turnkring waar we rekening moeten houden met elkaar.
 • Als je ‘ja’ hebt gezegd, houd je je aan je belofte. je kan niet zomaar terugkomen op je belofte.
 • Iedereen moet zich aan het les- en materiaalschema houden. Zo kunnen alle lessen volgens planning doorgaan en wordt vermeden dat sommige groepen heel veel moet opruimen.
 • Er worden geen beslissingen genomen of wijzigingen doorgevoerd zonder het bestuur te contacteren. Dit kan doorgemaild worden naar iemand van het bestuur. Na bespreking wordt de beslissing doorgegeven.
 • Als er turnlessen gepland worden tijdens de vakantie moet dit eerst uitgewerkt en besproken worden met het bestuur. Dit kan enkel nog mits bijbetaling en bij voldoende geïnteresseerden.
 • Tijdens de lessen en de begeleiding van wedstrijden wordt geen alcohol geconsumeerd.
 • Er wordt verwacht dat je actief deelneemt en helpt bij het jaarlijks turnfeest.
 • Je engageert je als trainer om mee te werken aan tenminste twee evenementen naast het turnfeest (Sinterklaasfeest, Kerstmarkt, Clubkampioenschap, Gapersfeesten, ...)
 • Vanuit het bestuur zal ingegrepen worden als er machtsmisbruik wordt vastgesteld.
 • Bij herhaaldelijk niet naleven van het reglement zullen gepaste sancties worden genomen door het bestuur.

Het bestuur hoopt dat dit zal resulteren in een prachtige samenwerking!